សំគាល់/Disclaimer

 

នេះគឺជាគេហទំព័រផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឥតគិតថ្លៃ។

យើងមិនត្រួតពិនិត្យមាតិកាដែលបានបង្ហោះដោយអ្នកប្រើប្រាស់ឡើយដូច្នេះយើងមិនទទួលខុសត្រូវ

ចំពោះបញ្ហាណាមួយដែលអាចកើតឡើងរវាងអ្នកលក់និងអ្នកទិញឡើយ។

 

This is a free classified ads website.

We don’t control contents posted by users so we are not responsible

for any issues that may arise between sellers and buyers.